Pratite nas:

Zaštita na radu

IZRADA DOKUMENTACIJE

ZAŠTITA NA RADU: PRIORITET ZA ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU

Izrada dokumentacije iz oblasti zaštite na radu podrazumijeva pripremu svih pisanih materijala, izvješća, planova i politika koji su neophodni kako bi se osigurala sigurnost i zdravlje radnika na radnom mjestu. Ova dokumentacija služi kao smjernica za postupanje u skladu s zakonodavstvom, standardima i najboljim praksama za zaštitu na radu.

Ključne usluge u oblasti zaštite na radu uključuju:

Stručna pomoć pri izradi Općih akata (pravilnika): To su interni dokumenti koji utvrđuju organizaciju provedbe zaštite na radu, te definiraju obaveze i odgovornosti djelatnika. Ovi pravilnici mogu obuhvatiti pitanja kao što su obuka, upotreba lične zaštitne opreme, postupanje u slučaju nesreća i druge sigurnosne procedure.

Elaborat zaštite na radu: Ovaj dokument opisuje sve aspekte sigurnosti i zdravlja na radu u određenom radnom okruženju ili projektu. To uključuje identifikaciju rizika, preventivne mjere, planove evakuacije, obuke za radnike i druge relevantne informacije.

Akt o procjeni rizika: Akt o procjeni rizika detaljno opisuje identificirane rizike na radnom mjestu, ocjenjuje njihovu važnost i vjerojatnost te predlaže mjere za njihovo smanjenje.

Izrada stručnog nalaza koji se pribavlja u postupku skraćivanja radnog vremena na poslovima s povećanim rizikom: Stručni nalaz u postupku skraćivanja radnog vremena je dokument koji se izrađuje kako bi se ocijenili zdravstveni ili sigurnosni rizici na radnom mjestu te predložile odgovarajuće mjere kako bi se ti rizici smanjili. Ovaj postupak se obično primjenjuje kada postoje značajni rizici ili okolnosti koje mogu negativno utjecati na zdravlje i sigurnost radnika.

Ključni elementi stručnog nalaza u postupku skraćivanja radnog vremena uključuju:

 • Procjena radnog mjesta ili poslova;
 • Ocjena rizika;
 • Ocjenjivanje utjecaja na zdravlje i sigurnost radnika;
 • Prijedlog skraćivanja radnog vremena ili drugih mjera;
 • Izrada stručnog nalaza.

Dokumentacija za minimalne tehničke uvjete: Ova dokumentacija obuhvaća sve tehničke specifikacije i zahtjeve koje treba ispuniti kako bi se osigurala sigurnost na radu. To može uključivati specifikacije opreme, materijala i tehničke uvjete za izgradnju i održavanje objekata.

Stručna ocjena tehničke dokumentacije: Ovaj dokument se odnosi na ocjenu tehničke dokumentacije iz aspekta primijenjenosti mjera zaštite na radu. Stručnjaci analiziraju tehničke planove i projektne dokumente kako bi osigurali da su primijenjene ispravne sigurnosne mjere.

Elaborat o opremanju objekata i postrojenja znakovima sigurnosti: Ovaj elaborat detaljno opisuje gdje i kako postaviti znakove sigurnosti u objektima i postrojenjima kako bi se osigurala jasna komunikacija o sigurnosnim pravilima i uputama.

Izrada Uputstva za siguran rad za sredstva rada: Uputstva za siguran rad sredstava rada su dokumenti ili priručnici koji pružaju detaljne smjernice i informacije o sigurnom rukovanju i korištenju različitih sredstava rada ili opreme u radnom okruženju. Ova uputstva su ključna kako bi se osigurala sigurnost zaposlenika, minimizirali rizici i nesreće na radu te osiguralo pridržavanje standarda i zakonodavstva u oblasti zaštite na radu.

Izrada ove dokumentacije je ključna kako bi se osigurala sigurnost na radu, ispunili zakonski zahtjevi i pridržavali se najboljih praksi u oblasti zaštite na radu.

OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA I OBUKE IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU

Obuke iz oblasti zaštite na radu predstavljaju ključan aspekt osiguranja sigurnosti i zdravlja radnika na radnom mjestu. Te obuke su namijenjene tome da radnici i poslodavci steknu potrebno znanje i vještine kako bi prepoznali i smanjili rizike na radu, pravilno postupali u slučaju nesreća i ozljeda, te pridržavali se svih zakonskih propisa i standarda vezanih za zaštitu na radu. U sklopu usluga  obuka iz oblasti zaštite na radu nudimo sljedeće:

 • Obuka o osnovama zaštite na radu: Ova obuka pruža osnovno razumijevanje principa i pravila vezanih za zaštitu na radu. Nauče se osnovne opasnosti i rizici na radnom mjestu, kao i kako ih izbjeći.
 • Obuka o pravilnom rukovanju sredstvima rada: Ova obuka pruža osposobljavanje radnika koji rade s određenim sredstvima rada, uči ih kako sigurno koristiti, održavati i pravilno postavljati u skladu sa zaštitom na radu.
 • Stručna obuka iz oblasti zaštite na radu:  Za radna mjesta ili sektore koji su izloženi specifičnim opasnostima, pružaju se specijalizirane obuke. To može uključivati obuke o hemijskoj sigurnosti, radu na visini, rukovanju teškom opremom i slično.

Poslodavac je dužan osigurati osposobljavanje svih radnika u sljedećim slučajevima:

 • prije početka rada;
 • kod promjena u radnom procesu;
 • kod upućivanja radnika na novo radno mjesto;
 • periodično obnavljanje osposobljavanja u skaldu s aktom o procjeni rizika.

ATESTI

Atesti iz oblasti zaštite na radu su formalni dokumenti koji potvrđuju ispunjavanje određenih zahteva, standarda ili procedura u vezi sa sigurnošću i zaštitom zaposlenih na radnom mestu. U mnogim zemljama postoje različite vrste atesta i sertifikata koji se izdaju u oblasti zaštite na radu, a neki od njih uključuju:

– Pregled i ispitivanje mašina i uređaja svih tipova

– Pregled i ispitivanje mašina i uređaja s povećanim opasnostima

– Pregled i ispitivanje kompresora, viljuškara, traktora….

– Pregled osobnih i teretnih liftova ….

– Pregled i ispitivanje građevinskih mašina i postrojenja……….

– Pregled i ispitivanje toranjskih, mosnih, konzolnih, kranskih i portalnih dizalica

– Pregled i ispitivanje autodizalica

– Pregled vozila unutarnjšnjeg prijevoza na mehanizirani pogon

– Pregled i ispitivanje radioničkih autodizalica

– Pregled i ispitivanje kotlovskih postrojenja

– Pregled i ispitivanje tehnoloških postrojenja svih tipova

– Pregled mašina za obradu i preradu drva, metala i sličnih materijala

– Pregled i ispitivanje lakirnica i sušara

– Pregled mehaničkih i hidrauličnih presa

– Ispitivanje funkcionalnosti ventilacije

– Pregled i ispitivanje plinskih stanica

– Pregled plinskih instalacija i trošila

– Ispitivanje plinskih instalacija na nepropusnost

– Ispitivanje funkcionalnosti detekcije plina u kotlovnicama

– Pregled i ispitivanje benzinskih crpki

– Pregled i ispitivanje hemijskih, bioloških štetnosti i mikroklime.

 • mikroklimatski parametri – temperatura, relativna vlažnost, brzina strujanja zraka;
 • razina buke – ukupna buka, oktavna analiza buke, ekvivalentna razina buke, izračun dnevne (sedmične) razine izloženosti buci;
 • vibracija – brzina, akceleracija, izračun dnevne (tjedne) izloženosti vibracijama
 • osvijetljenost – intenzitet  osvijetljenost, ravnomjernost osvjetljenja;
 • hemijske štetnosti – koncentracija para, plinova, dimova, aerosola, koncentracija ukupne i respirabilne prašine, izračun dnevne izloženosti;
 • zračenje – elektromagnetsko.

– Akt o procjeni rizika

– Revizija Akta o procjeni rizika

– Mjerenje indirektnog napona dodira

– mjerenje impedancije petlje kvara

– mjerenje struje – greške

– mjerenje struje isključenja zaštitnog uređaja diferencijalne struje

– mjerenje vremena isključenja zaštitnog uređaja diferencijalne struje

– Mjerenje otpora izolacije električnih vodiča

– Mjerenje izjednačenja potencijala

– Ispitivanje razvodnih ormara

– Mjerenje i podešavanje bimetalne zaštite na elektromotornim pogonima

– Mjerenja radne i prividne snage i faktora snage

– Mjerenje otpora izolacije električnih vodiča

– Mjerenje izjednačenja potencijala

– Ispitivanje razvodnih ormara

– Mjerenje i podešavanje bimetalne zaštite na elektromotornim pogonima

– Mjerenja radne i prividne snage i faktora snage

– Mjerenje statičkog elektriciteta

– Izradu kontrolne knjige statičkog elektriciteta

– Kontrolu zaštite od statičkog elektriciteta na autocisternama

– Ispitivanje funkcionalnosti elektroenergetskih postrojenja, električnih uređaja i električnih instalacija

– Ispitivanje VN opreme

– Ispitivanje gromobranske instalacije

– Ispitivanje hidrantske mreže (unutrašnje i vanjske)

– Pregled tehničke dokumentacije

– Mjerenje tlakova (statičkog i dinamičkog)

– Izračun količine vode pojedinog hidranta

– Pregled opreme hidrantskih ormara

– Tlačno ispitivanje hidrantskih cijevi

– Ispitivanje vatrodojavnog sistema

– Pregled tehničke dokumentacije

– Pregled vatrodojavne centrale

– Ispitivanje svih vrsta vatrodojavnih javljača (ionizacijski, termodinamički, ručni)

– Ispitivanje sistema za plinodetekciju

– Ispitivanje PP aparata

– Ispitivanje protupanične rasvjete

– Ispitivanje plinske instalacije na nepropusnost

– Vizuelna kontrola plinske instalacije

– Tlačna proba

– Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija

– Plan zaštite od požara

– Pravilnik o zaštiti od požara

– Plan evakuacije i spašavanja i osposobljavanje odgovornih osoba

– Elaborat o opremanju objekata i postrojenja znakovima sigurnosti.

LABORATORIJA

MULTITEH INŽENJERING d.o.o. Zenica, uspostavio je Laboratoriju za ispitivanje fizičkih, hemijskih, bioloških štetnosti i mikroklime. U laboratoriji se vrše periodična ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti iz oblasti zaštite na radu. Pored savremene opreme kojom ona raspolaže, zaposlen je i visokoobrazovani stručni kadar različitih inžinjerskih disciplina koji je obučen da izvodi sve tipove mjerenja i analiza. Ova laboratorija zadovoljava najviše propisane standarde rada.

Kontakt